Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. SERWIS

4/6/2012 - PORTUGALIA – MŁODZIEŻ: OBLCZE POPULACJI DOBRZE SIĘ ZAPOWIADAJĄCEJ
Zdjęcie Serwis-PORTUGALIA – MŁODZIEŻ: OBLCZE POPULACJI DOBRZE SIĘ ZAPOWIADAJĄCEJ

Aby pomóc lepiej zrozumieć rzeczywistość młodych Portugalczyków publikujemy poniżej rezultaty badania, które zostało przeprowadzone w 2010 r.

W Portugalii 25% ludności liczy poniżej 25 lat: 14,9% to dzieci i młodzież do 14. roku życia, a 10,8% - pomiędzy 15. a 24. rokiem życia. Jakkolwiek, na przestrzeni lat 2001-2011 dał się zaobserwować spadek populacji dzieci i młodzieży, odpowiednio z 5,1% do 22,5%. 

Relacja między młodzieżą a szkołą 
W 2010 r. w Portugalii 2.406.098 dzieci i młodzieży było objętych systemem edukacyjnym (22,62% populacji). Dane te wskazują na pozytywny stosunek do szkoły samych uczniów, którzy chętnie do niej uczęszczają. Szkoła podoba się ponad ¾ społeczności uczniowskiej (76,5%); a 84,6% z uczniów twierdzi, że nie opuszcza lekcji.
Pozytywne są także dane dotyczące oczekiwań co do przyszłości, według których większa część uczniów (63,5%) ma swoje plany życiowe, zakładające kontynuowanie nauki i podjęcie studiów uniwersyteckich.
Młodzi postrzegają przynależność do jakiejś grupy w sensie pozytywnym. W wieku 15 lat około 81% z nich uważa grupę za miejsce wzajemnej pomocy i współpracy.
Natomiast nie oceniają pozytywnie swojej kompetencji szkolnej. Tylko 46,4% uważa się za dobrych uczniów lub bardzo dobrych, co plasuje Portugalię na przedostatnim miejscu na świecie pod względem poczucia własnej wartości na poziomie szkoły. Portugalia jest także drugim krajem na świecie, w którym uczniowie, jak to sami twierdzą, są w największym stopniu przygnieceni obowiązkami szkolnymi (65,5%).

Młodzież a czas wolny
Badanie dotyczące zagospodarowania czasu wolnego ze strony młodych Portugalczyków przyniosło następujące rezultaty:
• 62% ogląda telewizję każdego dnia, a 65,5% - dwie lub więcej godzin w ciągu dnia;
• 34% wychodzi z rodziną lub przyjaciółmi raz albo dwa razy w ciągu tygodnia;
• 47,8% słucha radia we wszystkie dni tygodnia, a 67% słucha muzyki każdego dnia;
• 30,6% czyta gazety lub czasopisma jeden lub dwa razy w ciągu tygodnia;
• 28,7% czyta książki przynajmniej raz w tygodniu;
• 37% uczęszcza do barów, restauracji lub dyskotek jeden lub dwa razy w tygodniu;
• 56,5% chodzi do kina przynajmniej raz w tygodniu;
• 42,6% chodzi przynajmniej raz w ciągu tygodnia do teatru, opery czy na koncerty, a 38,9% nie robi tego w ogóle;
• 48,8% odwiedza muzea i wystawy lub uczestniczy w konferencjach przynajmniej raz w tygodniu, a 40,3% nie czyniła tego nigdy;
• 31,2% oddaje się zajęciom w kuchni lub szkolnym jeden czy dwa dni w tygodniu, a 14,9% czyni to codziennie;
• 23,8% gra na komputerze lub korzysta z gier na konsole jeden lub dwa razy w ciągu tygodnia, a 20,4% czyni to każdego dnia;
• 64,6% odbywa rozmowy z rodzicami każdego dnia;
• 34,1% uprawia sport lub jakąś aktywność fizyczną raz lub dwa razy w ciągu tygodnia, a 7,7% nie czyni tego nigdy;
• 48,2% twierdzi, że chodzi do kościoła albo do innego miejsca kultu religijnego;
• 29,9% przyznaje, że uprawia jakieś “hobby” raz albo dwa razy w tygodniu, a 22,8% czyni to każdego dnia;
• 54,7% korzysta z internetu każdego dnia, a wśród nich 30,6% więcej niż trzy godziny w czasie dnia;
• 31,3% twierdzi, że oddaje się jakimś innym zajęciom. 
Dane, dotyczące używania internetu przez ludzi młodych, muszą tu być w sposób szczególny brane tu pod uwagę, jako że w czasie gdy korzystają z sieci – 50,6% z nich poświeca mniej czasu przyjaciołom i rodzinie, a 43,9% - czyta mniej gazet i czasopism, zaś 42,6% czyta mniej książek. Pośród rodzajów aktywności, związanych z internetem, wyłaniają się te o charakterze komunikacyjnym, jak i korespondencyjnym (29,9% czyni to wszystkie dni; 16,1% od trzech do sześciu razy w ciągu tygodnia), czat (29,3% wszystkie dni, 13,5% od trzech do sześciu razy w ciągu tygodnia), wysyłanie lub otrzymywanie maili (25,5% wszystkie dni, 16,3% od trzech do sześciu razy w ciągu tygodnia) oraz korzystanie z sieci społecznościowych (19,7% wszystkie dni; 19,2% od trzech do sześciu razy w ciągu tygodnia).

Główne problemy młodzieży
Znaczne spożycie substancji psychoaktywnych jest jednym z głównych problemów na poziomie światowym. Dane, dotyczące Portugalii, wskazują w 2010 r. spadek spożycia tabaki i alkoholu ze strony młodzieży; około 88% z nich nie pali, a od 1998 r. codzienne spożycie napojów aklkoholowych spadło z 1% do 0,3%. Jakkolwiek, dane dotyczące spożycie haszyszu, wskazują na wzrost: 8,8% młodych wyznaje, że już zażyła tego rodzaju substancję. Młodzi, z którymi był przeprowadzony wywiad, na pytania odnośnie do użycia narkotyków, odwiadają, że nigdy ich nie używali (93,4%).
Także przemoc w środowisku szkolnym jest jednym z głównych problemów wśród młodzieży, chociaż dane w tym względzie wskazują na tendencję spadkową tego zjawiska. W 2010 r. przeszło połowa młodych nie zostało nigdy zaatakowanych w szkole (63,4%); podczas gdy 2/3 młodych nie było wciągniętych w bójki w ostatnich dwóch miesiącach (68,2%). Co do znęcania się, gdy chodzi o młodych pomiędzy 11. a 15. rokiem życia, ci, którzy tego doświadczyli, stanowią od 10% do 14%.
Otyłość jest zjawiskiem, które nasiliło się w ostatnich latach. Gdy chodzi o trzynastolatków, 22% chłopców, a 13% dziewcząt ma nadwagę: jest to czwarty z najwyższych wskaźników na świecie.
I jako ostatnie są brane pod uwagę również dane odnoszące się do sytuacji dzieci i nastolatków zagrożonych. W 2010 r. w takiej sytuacji zagrożenia znajdowało się 68 500 dzieci i nastolatków, którzy z tego powodu zostali objęci opieką. W większości przypadków można było określić przyczyny zagrożenia, które doprowadziły do takiego stanu. Najważniejsze z nich są następujące: zaniedbanie (38,2%); podatność na dewiacyjne wzorce zachowań (17,5%); opuszczanie szkoły  (13,3%); złe traktowanie pod względem psychologicznym lub nadużycie o charakterze uczuciowym (13%); złe traktowanie pod względem fizycznym (7,1%). Innym wielkim problemem, jaki dotyka młodych w wieku największej aktywności (pomiędzy 15. a 24. rokiem), jest bezrobocie (36,2%).

Młodzież a religia
Dane wskazują na pozytywną korelację pomiędzy religią i dobrem osobistym, gdzie religijność jawi się jako jeden z głównych czynników protekcji. W Portugalii 86,6% ludności przyznaje się do jakiejś religii; z nich 97,7% deklaruje swoją przynależność do religii katolickiej. Do 35. roku życia 72,5% mężczyzn i 82,9% kobiet poczuwa się do przynależności do jakiejś religii; z tych około 21% uczestniczy przynajmniej raz w miesiącu w jakimś nabożeństwie religijnym, podczas gdy ok. 35% twierdzi, że modli się każdego dnia lub kilka razy w ciągu tygodnia.

Wspierać rozwój młodzieży: populacja dobrze się zapowiadająca
We współczesnej społeczności koniecznie trzeba pomóc wzrastać młodym, sprzyjając ich zdrowiu i rozwojowi osobistemu. Ten proces musi się kształtować: w rodzinie, poprzez większe włączenie się rodziców w życie ludzi młodych; w ich grupie społecznej, poprzez wzmocnienie przestrzeni rozwoju emocjonalnego i uczuciowego w relacjach międzyosobowych; w szkole, poprzez dodawanie bodźca do włączania młodych w życie szkoły; wnętrzu każdego człowieka młodego, poprzez rozwijanie predyspozycji duchowych, które łączą nierozerwalnie miłość do Boga z miłością do bliźniego.

comunica ANS news


Ostatnie Serwisy
12/2/2016 - FRANCJA – PRZYSTĘPUJEMY DO OPORU PRZECIWKO TERRORYZMOWI
6/11/2015 - NIGERIA – POWSTAŁA NOWA PLACÓWKA SALEZJAŃSKA NA PÓŁNOCY NIGERII W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO
23/10/2015 - DOM GENERALNY – “MŁODZI, WRAZ Z LEKARZAMI I PIELĘGNIARZAMI, BYLI BOHATERAMI W WALCE Z EBOLĄ”
4/9/2015 - DOM GENERALNY – INFORMACJA O SPOTKANIU RAD GENERALNYCH SDB - CMW
13/8/2015 - WŁOCHY – WYWIAD Z PRZEŁOŻONYM GENERALNYM NA “SYM DON BOSCO 2015”

Serwis z ostatniego tygodnia
Serwis z ostatniego miesiąca