Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. SERWIS

3/7/2012 - IRLANDIA – PE: SCENARIUSZ SPOŁECZNY, MŁODZIEŻOWY I KOŚCIELNY
Zdjęcie Serwis-IRLANDIA – PE: SCENARIUSZ SPOŁECZNY, MŁODZIEŻOWY I KOŚCIELNY

Ks. Patrick Hennessy, wikariusz Inspektorii “Św. Patryka”, przybliża nam obraz rzeczywistości społecznej, młodzieżowej i kościelnej w Irlandii. Składają się nań rezultaty badań i perspektywy, które otwierają się dla Kościoła i posłannictwa salezjańskiego.

Społeczeństwo irlandzkie
W ostatnich 25 latach Irlandia przeszła od zapaści ekonomicznej lat ’80 do zbytku, związanego z gwałtownym wzrostem gospodarczym tzw. “Celtyckiego tygrysa”, a potem – aż do dramatycznej recesji ostatnich czterech lat. Stała się bardziej zglobalizowana, zeświecczona, indywidualistyczna i materialistyczna. Zrodził się w niej sceptycyzm w stosunku do instytucji, a zwłaszcza struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego; w znacznym stopniu przyczyniła się do tego cała seria skandali, które dotyczyły nadużyć seksualnych względem nieletnich i nadużycia władzy.

Wspólnoty imigrantów
Spis z 2011 r. wykazuje, że Polacy są obecnie największą grupą imigrantów w tym kraju (122 000). Drugą grupę, liczącą około 112 000 osób, stanowią imigranci pochodzący z Wielkiej Brytanii, których ilość utrzymuje się na tym samym poziomie od 2006 r. Gdy chodzi o kraje spoza Wspólnoty Europejskiej, Hindusi i Chińczycy są najliczniejsi.

Osoby, które mieszkają w Irlandii, posiadające inne obywatelskie niż irlandzkie, stanowią 12% ogółu ludności, wykazując tendencję wzrostową: 420 000 osób w 2006 r. do lekko ponad 540 000 w 2011 r. Wyjątek stanowią tu pochodzący z Wielkiej Brytanii; średnia wieku imigrantów wskazuje raczej na przewagę ludzi młodych.

Populacja młodzieżowa
Irlandia jest najmłodszym krajem Europy Zachodniej: 40% ludności liczy poniżej 25 lat, a 21% z tego przedziału wiekowego ma mniej niż 14 lat. Badania dotyczące ostatniego dziesięciolecia wykazały, że młodzi w większości są szczęśliwi (70%), przebywają blisko swoich rodziców i doceniają wartość ich opinii w ważnych kwestiach.

Młodzi Irlandczycy są ogólnie dobrze wykształceni, ponieważ korzystają z darmowej szkoły do trzeciego stopnia nauczania. Posiadają mentalność otwartą i są dobrze predysponowani do spotkania i zintegrowania się z historiami życia przyjaciół i cudzoziemców. Jakkolwiek nie stronią od stereotypów, lansowanych przez media, przez które postrzegani są jako osoby, które przeżywają problemy, i które stanowią problem.

Życie rodzinne
Życie rodzinne w Irlandii w osatnich latach zmieniło się. W latach 1990-2007 byliśmy świadkami wzrostu liczby kobiet aktywnych w świecie pracy i w konsekwencji – powierzania dzieci komuś poza domem. Jednak poziom bezrobocia wzrósł znacznie, a znacząca liczba rodzin doświadczyła spadku poziomu życia; powiększyła się liczba rodziców mających problem z zapewnieniem swoim dzieciom lepszych warunków.
 
Pomimo ostatniej recesji gospodarczej zmiany społeczne, jakie zaszły w poprzednich dziesięcioleciach nadal skutkują. Liczba urodzin pozamałżeńskich stale wzrasta; mówi się o 34% w skali wszystkich urodzin. Średni wiek, w jakim kobiety zostają matkami, to nieco ponad 28 lat. Liczba par, które chcą katolickiego ślubu, spadła z 90% do 72% w niespełna dziesięcioleciu. Małżeństwa cywilne stanowią dzisiaj jedną czwartą małżeństw zawieranych w Irlandii.

Irlandia ma najniższy wskaźnik rozwodów i najwyższy wskaźnik płodności w Unii Europejskiej; ludności przybywa bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim.

Zmiany społeczne
Poziom ubóstwa dzieci ponownie się zwiększa i istnieje niebezpieczeństwo, że wróci do 11% z 2005 r. Cięcia budżetów, gdy chodzi o służby społeczne, doprowadziły do redukcji podstawowych usług, do zaniku wykwalifikowanego personelu i wzrostu odizolowania młodych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Klasy szkół podstawowych (od 4 do 12 lat) znajdują się na drugim miejscu w Europie pod względem liczebności, chociaż wskaźnik opuszczania szkoły jest korzystniejszy niż średnia europejska. Uczniowie irlandzcy, którzy mieli 15 lat w 2009 r., plasują się na 17. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod względem alfabetyzacji matematycznej, podczas gdy odnośnie do alfabetyzacji literackiej zajmują ósme miejsce. Wobec takiej sytuacji szkoły, rząd irlandzki zainicjował ostatnio kampanię pod hasłem: “Alfabetyzacja literacka i matematyczna dla nauki i życia”. Gdy chodzi o odsetek osób pomiędzy 25. a 34. rokiem, które zaliczyły trzeci poziom nauczania, Irlandia zajmuje trzecie miejsce w Europie. 

Obecny wskaźnik bezrobocia w Irlandii jest alarmujący: 14,3%. Wskaźnik bezrobocia długoterminowego wzrósł w ostatnim roku z 6,5% do 8,4% i dotyczy ponad połowy bezrobotnych. Jeden człowiek młody na trzech poniżej 25. roku życia jest bezrobotny, a emigracja jednostek i całych rodzin jest w fazie wzrostowej (81% więcej niż w 2006 r.). Zgodnie z przewidywaniami Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych, te liczby mogą wzrosnąć, ponieważ z chwilą, kiedy gospodarka światowa i europejska przeżywa trudności, także gospodarka irlandzka odczuwa kryzys.
 
Irlandczycy należą do największych konsumentów alkoholu na całym świecie. Jakkolwiek Projekt Europejski, dotyczący badań nad spożyciem alkoholu i narkotyków w szkole w 2011 r., wykazuje, że zjawisko “binge drinking” wśród młodzieży (spożywania różnych napojów alkoholowych przez krótszy lub dłuższy okres czasu – przyp. red.) zmniejszyło się i teraz znajduje się na średnim poziomie w odniesieniu do badanych krajów;  50% młodych pomiędzy 15. a 16. rokiem życia przyznaje, że piło alkohol w ostatnim miesiącu. Ten wskaźnik w 2003 r. wynosił 73%. Jednakże, kiedy już nastolatkowie irlandzcy piją, wchłaniają więcej alkoholu niż ich rówieśnicy w innych krajach.

Niewiele ponad 27% rodzin z północy i południa Irlandii przyznaje się, że zażywała narkotyki w swoim życiu (sondaż z lat 2010-2011). „Cannabis” jest narkotykiem zażywanym na wszystkich etapach życia. Potem idą: „ecstasy”, kokaina i grzyby halucynogenne  (7% w odniesieniu do każdego z nich), anfetamina (5%), LSD i pubudzające (obie substancje 4%). Mniej niż 1% badanych oświadczyło, że zażywało heroinę (0,8%), crack (0,6%) i metadon (0,5%). Chociaż spożycie rozpuszczalników pozostaje wysokie wśród młodzieży, tytoń jest najbardziej popularną używką.

Zgodnie z tym, co podała Irlandzka Służba Sądownicza ds. Młodzieży, alkohol był czynnikiem decydującym w prawie połowie wszystkich odnotowanych przestępstw młodzieży. W porównaniu z 2009 r. instytucja ta zauważyła, że spożycie narkotyków szło często w parze ze spożyciem alkoholu, i było powiązane z przestępstwami młodzieży, takimi jak agresje i różne zajścia, których celem była kradzież.

W 2010 r. ta sama instytucja wykazała, że przestępstwa łączące się z alkoholem znajdują się na pierwszym miejscu pośród tych uwzględnionych przez “Garda Youth Diversion Programme” (projekt resocjalizacji trudnej młodzieży) i stanowią prawie jedną piątą przestępstw młodzieży. Ponadto raport ten utrzymuje, że nie zaszło żadne polepszenie co do liczby młodych objętych programami nadzoru szkolnego; 125 młodych w tym roku.

Gdy chodzi o liczbę samobójstw i ich prób w Irlandii, ta w przypadku mężczyzn czterokrotnie przewyższa liczbę kobiet; ogólne wskaźniki śmiertelności są wysokie we wszystkich kategoriach wiekowych w przypadku mężczyzn, przy czym nieco wyższe są w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat. Uzyskane dane potwierdzają, że wskaźnik samobójstw wskazuje na tendencję zwyżkową w sytuacji trwającej recesji. Według ostatnich danych Głównego Biura Statystycznego – a zwłaszcza wyników badań „Kobiety i mężczyźni w Irlandii” – w 2010 r. odebrało sobie życie 386 mężczyzn, a 100 kobiet.

Młodzież a Wiara
W Kościele Irlandzkim Duszpasterstwo młodzieżowe stało się działalnością niszową. Powody tego są wielorakie, a ich przyczyna drzemie zarówno we wnętrzu Kościoła, jak i w ogóle w społeczeństwie. Ogólnie biorąc, praktykowanie wiary w Irlandii zmniejszyło się o połowę w porównaniu z tym z czasu wizyty Jana Pawła II w 1979 r. Liczby dotyczące uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej różnie się przedstawiają w całym kraju, od najmniejszej 10% - w Dublinie do średniej – 46% w skali kraju. W 2009 r. blisko jedna trzecia młodych pomiędzy 18. a 24. rokiem życia jeszcze uczestniczyła we mszy tygodniowej. Ale te liczby najprawdopodobnie się zmniejszyły po opublikowaniu Raportu Ryan i Raportu Murphy, dotyczących nadużyć seksualnych na nieletnich. 

W oczach wielu Kościół instytucjonalny odszedł od Ewangelii. Ta nie była przeżywana w sposób uczciwy i koherentny przez tych, którzy nazywali siebie przewodnikami i strażnikami Ewangelii. Teraz dla wielu struktury, którymi kieruje Kościół, są podejrzane, bez znaczenia i należy ich unikać. Jednak pozostaje duża część tradycji katolickiej i chrześcijańskiej, wartości i język, które inspirują się Ewangelią. Najmłodsze pokolenie buduje własną mentalność życia w odniesieniu do nauczania Chrystusa, Ewangelii i Kościoła. Trudno także przypuszczać, że ci zostaną wprowadzeni do Kościoła w pozytywny sposób przez swoich rodziców. Rola pozytywnego kontaktu osobistego z osobą wierzącą jest coraz bardziej znacząca, a miejsce kontaktu coraz bardziej i łatwiej znajduje się na zewnątrz funkcji religijnej, jaką proponuje Kościół.

Młodzi tego pokolenia nie tolerują powtarzających się skandali, klerykalizacji, ubogiej teologii i liturgii, mogących przetrwać we wnętrzu starego Kościoła. Wielu ze starszej młodzieży można dzisiaj przypisać do kategorii “nie kościelnych”, tj. katolików zeświecczonych, bezczynnych, którzy uczęszczają do kościoła bardzo rzadko. Ale także to określenie może wskazywać na kategorię bardzo odległą dla niektórych z tych młodych, którzy w rzeczywistości nie wejdą nigdy w kontakt z Kościołem instytucjonalnym, a którzy docierają do religii poprzez jakiś szczególny szlak życia czy szczególną duchowość. Inni mogą wzrastać w rodzinie, w której istnieją jeszcze praktyki kościelne, a chrześcijaństwo jest jeszcze żywe w historii i języku; ci mogli również chodzić do kościoła jako dzieci, ale teraz już tego nie czynią. I jedni mogą być “nie kościelni” w sposób przyjazny, podczas gdy inni będą wrogo nastawieni. Ale niewielu pozostałoby obojętnymi, gdyby stworzono im możliwość doświadczenia orędzia Ewangelii, przeżywanego z pokorą, uczciwością i integralnością. Sposobność do reewangelizacji wciąż istnieje. Jest to także okazja do wypracownia odpowiedniej formy katechezy.

Znaki żywotnego i zaangażowanego Kościoła można odkryć w tworzących się grupach młodych katolików, takich jak “Youth 2000” czy “Pure in Heart”, w stałym otwarciu dorosłej młodzieży na osobistą relację z Jezusem, w pragnieniu spędzenia czasu na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, w pragnieniu kierownictwa duchowego i duchowości, co świadczy bezpośrednio o puszukiwaniu przez młodych sensu i celu życia. W pokoleniu młodych pomiędzy 18. a 30. rokiem życia znaczącą mniejszość stanowią ci, którzy są gotowi nawiązać osobistą relację z Jezusem i własną Wiarą bardziej na serio, i pozwolić, by kształtowały one styl ich życia. Są otwarci na różne formy modlitwy, spotkania i liturgię kościelną (często z silną dozą pobożności). Inni, chociaż nie są otwarci na Wiarę i Kościół, żywią mocne poczucie służby i skłaniają się ku wolontariatowi: w Irlandii obserwuje się wzrost liczby tych, którzy zapisują się do różnych form wolonariatu we wszystkich kategoriach wiekowych.

Arcybiskup Dublina, abp Diarmud Martin, w 2010 r. zaproponował agendę zmian w Kościele Irlandzkim, co pozwoli odzyskać na nowo znaczące miejsce w społeczeństwie irlandzkim poprzez zaangażowanie ukierunkowane na stawanie się autentycznymi i wiernymi wyznawcami Jezusa Chrystusa i Jego orędzia.

Jest to zaproszenie, które musi zostać przyjęte przez Salezjanów, których założyciel zainicjował posłannictwo, pedagogię i duchowość, a które teraz domagają się małych adaptacji i nowych wyrazów, aby mogły być przyjęte przez myśl i współczesną mentalność. System Prewencyjny w tym kraju okazał się zdolnym, by dać wsparcie i użytecznie spojrzeć na wiele płaszczyzn: od podejścia terapeutycznego, obecnie stosowanego w instytutach asystencji, do opieki pastoralnej; od opracownia bardziej rozbudowanych programów nauczania w szkołach trzeciego poziomu – do filozofii edukacji nieformalnej… Znalazł także zastosowanie w polityce rekwalifikacji centrów miejskich i w programach wsparcia rozwoju zawodowego dorosłej młodzieży.

Opublikowano  03/07/2012

comunica ANS news


Ostatnie Serwisy
12/2/2016 - FRANCJA – PRZYSTĘPUJEMY DO OPORU PRZECIWKO TERRORYZMOWI
6/11/2015 - NIGERIA – POWSTAŁA NOWA PLACÓWKA SALEZJAŃSKA NA PÓŁNOCY NIGERII W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO
23/10/2015 - DOM GENERALNY – “MŁODZI, WRAZ Z LEKARZAMI I PIELĘGNIARZAMI, BYLI BOHATERAMI W WALCE Z EBOLĄ”
4/9/2015 - DOM GENERALNY – INFORMACJA O SPOTKANIU RAD GENERALNYCH SDB - CMW
13/8/2015 - WŁOCHY – WYWIAD Z PRZEŁOŻONYM GENERALNYM NA “SYM DON BOSCO 2015”

Serwis z ostatniego tygodnia
Serwis z ostatniego miesiąca